សកម្មភាពការងារកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត
ក្រោមកិច្ចសហការរវាង ម.ត.ឯ.ច. អ.វ.ត.ក និង ស.ស.យ.ក

2018-06-29 01:33:00


ថ្ងៃសុក្រ ២ រោច ខែបឋមាសាឍ នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈមណ្ឌលតមធ្វើបទបង្ហាញដល់គរុសិស្ស ១៩៨ នាក់ នៅសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹត្យការខេត្តតាកែវ

2018-06-11 02:49:00


ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់គរុសិស្ស ១៩៨ នាក់ នៅសាលាគរុកោចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិត ៤៧ នាក់ នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ

2018-06-03 03:31:00


ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិត ៤៧ នាក់ នៅសាកលវិទ្យាលសកម្មភាពក្រុមការងារសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិត

2018-05-25 04:00:00


សកម្មភាពក្រុមការងារសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតស្នើសំុធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កPage 8 of 8