គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ម.ត.ឯ.ច. បានធ្វើសកម្មភាពចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតរួមមានៈ


ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ៨កើត ដល់ថ្ងៃសុក្រ១២កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានធ្វើសកម្មភាពចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតរួមមាន៖
១. វិទ្យាល័យមិត្តភាព កម្ពុជា ជប៉ុន កំពតក្រុង មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សចូលរួម ចំនួន ១១៥ នាក់
២. វិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅ និងបច្ចេកទេសព្រះរាជសម្ភារ មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សចូលរួម ចំនួន ៩០ នាក់
៣. វិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិ មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សចូលរួម ចំនួន ២០៥ នាក់។

វិទ្យាល័យមិត្តភាព កម្ពុជា ជប៉ុន កំពតក្រុង

វិទ្យាល័យមិត្តភាព កម្ពុជា ជប៉ុន កំពតក្រុង

វិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅ និងបច្ចេកទេសព្រះរាជសម្ភារ

វិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅ និងបច្ចេកទេសព្រះរាជសម្ភារ

វិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិ

វិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.