អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


សាលាក្តីទូរនិម្មិតកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត ផ្តល់នូវព័ត៌មានយ៉ាងទូលំលាយលើសំណុំរឿង ០០១ ដែលរួមមានលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេច ការពណ៌នាពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិចារឹក ព្រមទាំងវីដេអូនៃសវនាការ៖

 • • ព័ត៌មានអំពី អ.វ.ត.ក និងកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត
 • • អត្ថបទទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងមន្ទីរ ស-២១ ក្នុងនោះមានរូបថត ឯកសារ និង សម្ភារៈផ្សេងៗ
 • • ទិន្នន័យ នៃឯកសារតុលាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដែលមានលក្ខណៈសាធារណៈ
 • • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាន រូបថត និងវីដេអូសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ បានបន្ស៊ីឲ្យត្រូវនឹងប្រតិចារឹក
 • • ឯកសារយោងនៃច្បាប់ និងសទ្ទានុក្រមនៃពាក្យច្បាប់
 • • លក្ខណៈមូលដ្ឋាន និងមុខងារសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ
 • • ការប្រមូលផ្តុំនៃឯកសារតុលាការ រួមមាន ឯកសារយោងនៃច្បាប់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការ កំណត់ត្រាតុលាការ និងឯកសារមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ
 • • ការប្រមូលផ្តុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសំណុំរឿង ០០១
 • • ប្រវត្តិសង្ខេបនៃបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងសំណុំរឿង ០០១
 • • ប្រតិទិន (ស្ថិតក្នុងដំណើរការ) ដែលមានទម្រង់ជាកាលបរិច្ឆេទចាប់ពីការកកើតរបស់ អ.វ.ត.ក។ ព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃនីមួយៗ របស់ អ.វ.ត.ក អាចបង្ហាញដោយការចុចលើប៊ូតុងបរិច្ឆេទជាក់លាក់។
 • • ផែនទី តំបន់ ព្រឹត្តិការណ៍ និងភស្តុតាងក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម។

អ្វីទៅជាកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត?

 • • ជាបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសារដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ដែលជាគន្លឹះរបស់កេរតំណែលឌីជីថលរបស់ អ.វ.ត.ក
 • • ផ្ទុកព័ត៌មាន និងអត្ថបទអំពីខ្មែរក្រហម និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក
 • • លក្ខណៈសម្បូរបែបដែលតម្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹង ការសិក្សា អាយុ ជំនាញ ដូចជា អ្នកស្រាវជ្រាវ មេធាវី អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អ្នកអប់រំ សិស្ស និង ជាតិសាសន៍នានា
 • • ការចងក្រងទាំងនេះ ជាជំនួយដល់ការផ្តល់នូវដំណើរការយុត្តិធម៌របស់ដៃគូនានា
 • • ជាប្រភេទកម្មវីធី web application ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេស និង ខ្មែរ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក នៃ ម.ត.ឯ.ច​ ព័ត៌មាន