ទំនាក់ទំនង


អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរិស្សី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ១២២៥២

ទូរស័ព្ទ: +855 23 231 221
ទូរស័ព្ទ: +855 95 752 969 / +855 85 676 868
Email: info@ldc-eccc.gov.kh


ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ


លោកស្រី កែវ សូនី
អនុប្រធាន
ទូរសព្ទ៖ +885 085 676 868

អ៊ីមែល៖ keo.sony@ldc-eccc.gov.kh

កញ្ញា ឆេង សុវណ្ណកែវ
មន្រ្តីកិច្ចការសាធារណៈ
ទូរសព្ទ៖ +885 95752969

អ៊ីមែល៖ chheng.sovannkeo@ldc-eccc.gov.khផែនទី