គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ទំនាក់ទំនង


ផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធី (1928) & 1129 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ 12452 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: +855 23 231 221
ទូរស័ព្ទ: +855 95 752 969 / +855 12 802 707
Email: info@ldc-eccc.gov.kh


ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ


លោកស្រី កែវ សូនី
អនុប្រធាន
ទូរសព្ទ៖ +885(0) 012802707

អ៊ីមែល៖ keo.sony@ldc-eccc.gov.kh

កញ្ញា ឆេង សុវណ្ណកែវ
មន្រ្តីកិច្ចការសាធារណៈ
ទូរសព្ទ៖ +885(0) 95752969

អ៊ីមែល៖ cheng.sovannkeo@ldc-eccc.gov.khផែនទី