សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃអ.វ.ត.ក. បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃអ.វ.ត.ក. លោក ពេជ អង្គ និងលោកស្រី មេហ្គាន ហ៊ើស MEGAN HIRST (ជំនួសលោកស្រី Marie Guiraud) លោក កែវ សុទ្ធិ ជាមន្ត្រីច្បាប់ រួមនិងលោកជំទាវ ហេឡិន ចាវីស ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ដើម្បីពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពសម្រាប់ការបន្តកិច្ចសហការ ការរៀបចំវេទិកា និងជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.