អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង​ អ.វ.ត.ក​ នឹង ម.ត.ឯ.ច


អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង អ.វ.ត.ក (តំណាងដោយឯកឧត្ដមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល) និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យ (តំណាងដោយឯកឧត្តមចាន់ថននីរដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ។

ជាភាសាខ្មែរ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.