លោក យន់ ប៊ីន ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណំុរឿង ០០២ បានប្រគល់ឯកសារជាសៀវភៅ


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោក យន់ ប៊ីន ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណំុរឿង ០០២ បានប្រគល់ឯកសារជាសៀវភៅ "ប្រវត្តិឈឺចាប់" ដែលលោកបាននិពន្ធរៀបរាប់ពីជីវិតពិតរបស់លោកក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម មកដល់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ចំនួន ៥ ក្បាល វីដេអូសក្ខីកម្ម ១ (Soft copy) និងសៀវភៅ "អតីតកាលឈឺចាប់" ចំនួន ១ក្បាល ទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានរៀនសូត្រ និងដឹងពីអតីកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។ កាលប្រគល់ជូនឯកសារទាំងអស់នេះ គឺប្រៀបបីដូចជាជាភុស្តតាងដ៏សំខាន់ និងកាដូដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល ព្រមទាំងសាធារណជនជាតិ និងអន្តរជាតិ។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.