គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ


នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ មានការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

 

ការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ

ការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ

ការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.