អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង​ អ.វ.ត.ក​ នឹង ម.ត.ឯ.ច


អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង អ.វ.ត.ក (តំណាងដោយឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល) និងរដ្ឋាភិបាល (តំណាងដោយឯកឧត្តម ច័ន្ទ តានី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ។

ជាភាសាខ្មែរ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.