លោកស្រី អូនិស៉ី អៃ លេខាទី ១ និង លោកស្រី កាដុវ៉ាគី ហារុកា អ្នកស្រាវជ្រាវ/ ទីប្រឹក្សា មកពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា


នៅថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ លោកស្រី អូនិស៉ី អៃ លេខាទី ១ និង លោកស្រី កាដុវ៉ាគី ហារុកា អ្នកស្រាវជ្រាវ/ ទីប្រឹក្សា មកពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា បានមកទស្សនកិច្ច និងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី ជា សាវ៉ុន ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. អំពីវឌ្ឍនភាពការងារ និងការអនុវត្តគម្រោងអាណត្តិកេរដំណែលរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.