ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. នៅទីក្រុង នូរ៉េមប៊ឺគ និងប៊ឺលីន


ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. នៅទីក្រុង នូរ៉េមប៊ឺគ និងប៊ឺលីន (ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់) និងនៅទីក្រុងឡាអេ(ប្រទេសហូឡង់) ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែម នូវវិធីសាស្រ្តក្នុងការថែទាំ និងការរក្សាទុកនូវឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ច្រើន ព្រមទាំងពិនិត្យលទ្ធភាពសហការ និងការផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម។ ទីកន្លែងដែលបានទៅដល់


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.