ឱកាស ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ សរសេរ សារណា​ ឆ្នាំ២០២៣ ពីមជ្ឈ មណ្ឌល តម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​សរសេរ​សារណាសម្រាប់​និស្សិត​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ

Download Application

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.