ការជួបជុំគ្នារវាងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីធ្វើផែនការសម្រាប់គម្រោងទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះនាពេលអនាគត ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក.


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានផ្តល់ទីតាំងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំស្តីអំពី "ការជួបជុំគ្នារវាងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីធ្វើផែនការសម្រាប់គម្រោងទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះនាពេលអនាគត ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក." ដែលសម្របសម្រួលដោយ លោក Daniel Mattes នៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨.៣០-១១.៣០ ព្រឹក នៅបន្ទប់ប្រជុំជាន់ទី៤ ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រជុំប្រមាណជាង ២០នាក់។ កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់លើគម្រោងដែលស្នើរទៅអ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់ ការចែករំលែកគំនិត ជជែកពិភាក្សា និង ផ្តល់យោបល់លើឈ្មោះគម្រោងរួមមួយ ការបង្កើតគម្រោងរួមគ្នា និងផែនការសកម្មភាពគម្រោង។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.