ពាក់ព័ន្ធ ម.ត.ឯ.ច.អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង អ.វ.ត.ក (តំណាងដោយឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល) និងរដ្ឋាភិបាល (តំណាងដោយឯកឧត្តម ច័ន្ទ តានី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ។

ជាភាសាខ្មែរ


អនុក្រឹត្យលេខ 159 ចុះថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងអង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 និងថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015។​ ព័ត៌មាន