ទំនាក់ទំនង


អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ១២០៣០៦

ទូរស័ព្ទ: +855 23 231 221
ទូរស័ព្ទ: +855 95 752 969 / +855 85 676 868
Email: info@ldc-eccc.gov.kh


ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ


ញោន សុខន
ប្រធានការិយាល័យ
ទូរសព្ទ៖ +855 096221161

អ៊ីមែល៖ nhoun.sokhorn@ldc-eccc.gov.khផែនទី