សកម្មភាព ចុះ ទៅ ធ្វើ ការ ស្រាវជ្រាវ របស់ និស្សិត ដែល ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ សរសេរ សារណា របស់


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
ក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ម.ត.ឯ.ច.) នៅ តាម បណ្ដាល ទី តាំង ធ្វើ ការ ស្រាវ ជ្រាវ របស់ និស្សិត ។
សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ម.ត.ឯ.ច. បានធ្វើការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ សរសេរ សារណា ដល់និស្សិត ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ ទី ៤ ចំនួន៧ក្រុម-សរុប១២រូប ដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យចំនួនពីរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (៥ក្រុម), សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (១ក្រុម) និងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំង ភ្នំពេញ (១ក្រុម)។
កម្មវិធីផ្ដល់អាហារូបករណ៍សរសេរសារណាសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី៤នេះស្ថិតក្នុងគម្រោងអាណត្តិកេរដំណែល របស់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជននៃប្រទេសជប៉ុន៕


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.