សារណានិស្សិតអាហារូបករណ៍៖ អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម Marriage during the Khmer Rouge Regime


ការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ “អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម“ នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពី ការរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដែលសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនង និងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដែលរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ ជាពិសេសការសិក្សានេះនឹងបានរំឭកអំពីការចងចាំ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ផងដែរ។ គោលបំណងនៅក្នុងការសិក្សា ៖ តើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានប៉ុន្មានទម្រង់? តើការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅអំឡុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរ? តើអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានមានចំណងគ្រួសារដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណា?


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.