នៅថ្ងៃទី ៥ - ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ម.ត.ឯ.ច.) បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពី និរន្តរភាពនៃបណ្ណាល័យឌីជីថល


នៅថ្ងៃទី ៥ - ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ម.ត.ឯ.ច.) បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពី និរន្តរភាពនៃបណ្ណាល័យឌីជីថល នៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា ខេត្តសៀមរាប។

សិក្ខាសាលានេះផ្តល់ចំណេះដឹងស្តីអំពីការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំបណ្ណាល័យឌីជីថល ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ក៏ដូចជាការបង្កើតសំណើថវិកាសម្រាប់បណ្ណាល័យ។

សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីវាក្មិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិជ្ជាណានយ៉ាង និងសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រប់គ្រង នៃប្រទេសសិង្ហបុរី៕

 

 

 


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.