មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក៉ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យ


មន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក៉ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យ និងភារកិច្ចចំបងៗរបស់ខ្លួនជូនសិក្ខាកាមចំនួន២៥ នាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី យុវជន និងការកសាងសន្តិភាព នៅថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសារមន្ទីរឧក្រឹដ្ឋកម្ម និងប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.