ស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីកេរដំណែល សមិទ្ធផល និងភារកិច្ចចំបងៗ


ស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីកេរដំណែល សមិទ្ធផល និងភារកិច្ចចំបងៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស និងសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារ ខេត្តកំពត មកទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តពីរកន្លែងរួមមាន៖វិមានឈ្នះឈ្នះ និងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.