មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. បានចូលរួមជាមួយផ្នែកកិច្ចការសារណៈនៃអ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីកេរដំណែល


មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក. បានចូលរួមជាមួយផ្នែកកិច្ចការសារណៈនៃអ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីកេរដំណែល សមិទ្ធផល និងភារកិច្ចចំបងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដល់សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មកទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តពីរកន្លែងរួមមាន៖វិមានឈ្នះឈ្នះ និងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.