សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. នៅវិទ្យាល័យបឹងប្រីយ៍ ក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។


សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. នៅវិទ្យាល័យបឹងប្រីយ៍ ក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

អនុប្រធាន ម.ត.ឯ.ច. បានលើកឡើងដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម ដំណើរការកាត់ទោសនៃសំណុំរឿងនីមួយៗ សមិទ្ធផលរបស់តុលាការ និងផ្សារភ្ជាប់មុខងារដ៏ចំបងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

«កេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក គឺជាមរតកសំខាន់បំផុត ដែលត្រូវតែរក្សាទុកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ការពិត ចងចាំ ការអប់រំ និងទប់ស្កាត់ការវិលត្រលប់មកវិញនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត តាមរយៈការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ»»។

រូបភាព៖ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹង អវតក


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.