សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តកែប ឆ្នាំ២០២៣


សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តកែប នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចរិយាវង្ស និង​ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចំការដូង។

មន្ត្រី ម.ត.ឯ.ច. បានលើកឡើងដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម ដំណើរការកាត់ទោសនៃសំណុំរឿងនីមួយៗ សមិទ្ធផលរបស់តុលាការ និងផ្សារភ្ជាប់មុខងារដ៏ចំបងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

«កេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក គឺត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលគួរថែរក្សាទុក និងផ្តល់ទុកឱ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ ចងចាំ និងទប់ស្កាត់ការវិលត្រលប់មកវិញនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត តាមរយៈការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ»។

រូបភាពៈ ម.ត.ឯ.ច.


Hun Sen Chakriya Vong High School


Hun Sen Chakriya Vong High School


Hun Sen Chamkar Doung High School


Hun Sen Chamkar Doung High School


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.