សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តកំពត ឆ្នាំ២០២៣


សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តកំពត នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ឈូក វិទ្យាល័យធនធានព្រះរាជសម្ភារ វិទ្យាល័យនរោត្តមរណឬទ្ធិ វិទ្យាល័យមិត្តភាពអង្គរមាស និង សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា។

មន្ត្រី ម.ត.ឯ.ច. បានលើកឡើងដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម ដំណើរការកាត់ទោសនៃសំណុំរឿងនីមួយៗ សមិទ្ធផលរបស់តុលាការ និងផ្សារភ្ជាប់មុខងារដ៏ចំបងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់។

«កេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក គឺត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលគួរថែរក្សាទុក និងផ្តល់ទុកឱ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ ចងចាំ និងទប់ស្កាត់ការវិលត្រលប់មកវិញនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត តាមរយៈការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ»។

រូបភាពៈ ម.ត.ឯ.ច.

Hun Sen Chhouk High School

Thunthean Preah Reach Samphear High School

Norodom Ranariddh High School

Mittapheap Angkor Meas High School

Cambodian University for Specialties (Kampot Branch)


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.