សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ឆ្នាំ​ ២០២៣


សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារម.ត.ឯ.ច. ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ក្រពុំឈូក វិទ្យាល័យភ្នំដែក វិទ្យាល័យសង្គមថ្មី វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ហ្មសែត សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការខេត្តព្រះវិហារ។
មន្ត្រី ម.ត.ឯ.ច. បានលើកឡើងដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម ដំណើរការកាត់ទោសនៃសំណុំរឿងនីមួយៗ សមិទ្ធផលរបស់តុលាការ និងផ្សារភ្ជាប់មុខងារដ៏ចំបងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ដែលមានការជះឥទ្ធិពលយ៉ាងវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកម្ពុជា។
គូសបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលបន្សល់ទុកយ៉ាងសំខាន់ពីកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះគឺ បណ្ណសារ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ការអនុវត្តបាននូវយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម និងការធ្វើជាគំរូតុលាការកូនកាត់ដល់ប្រទេសផ្សេងៗតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍។


Preah Vihear Pedagogy
Preah-Vihear Phnom Dek High School
Preah-Vihear Sangkum Thmey High School
Preah-Vihear Hunsen Hmor High School
Preah-Vihear Hun sen Krapum Chhouk High School


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.