កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារថ្មីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្តោតលើជនរងគ្រោះដែលរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហម សម្របសម្រួលដោយ អ.វ.ត.ក។


កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារថ្មីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្តោតលើជនរងគ្រោះដែលរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហម សម្របសម្រួលដោយ អ.វ.ត.ក។
ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារថ្មីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ខ្លួនដែលកំពុងដំណើរការ និងការងារនាពេលអនាគត ដែលបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះដែលរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហម។ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អវតក (LDC) មានសមាណចិត្តក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ នៅឯការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
តំណាងចំនួន ១៣ នាក់មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន ៩ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក្រៅពីវត្តមានរបស់លោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ លោក ពេជ្រ អង្គ និងលោកស្រី Falguni DEBNATH សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី លោកធួក ធាងលី អនុប្រធាន LDC និងបុគ្គលិកមួយចំនួនមកពី អវតក និង LDC។
ក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលនៅសេសសល់របស់ អវតក ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីផ្តោតលើជនរងគ្រោះ។ ការបង្កើតក្រុមការងារនេះជាការចាំបាច់ ដើម្បីពង្រឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សង្គមស៊ីវិល ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនូវមុខងារសេសសល់របស់ អវតក និងគូសបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនូវតម្រូវការចាំបាច់ជាបន្តឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកា និងកិច្ចសហការជាមួយបណ្តាអ្នកការពារសិទ្ធិជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតទាំងនេះ ពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ កិច្ចប្រជុំនេះបានបន្តនូវស្មារតីសហការ និងការគាំទ្រទៅវិញទៅមក។
កិច្ចប្រជុំលើកទី២នេះ បានលេចចេញនូវលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដោយបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារថ្មី រួមមាន ផែនការកំណត់ឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋានអព្យាក្រឹត្យមួយ ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល និង អវតក ដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏បានឯកភាពផងដែរថា ក្រុមការងារត្រូវបើកចំហឲ្យមានអ្នកចូលរួមបន្ថែមទៀត ពីបណ្តាអង្គការ ឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានតំណាងនៅកម្ពុជា។ រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃក្រុមការងារនេះបានបញ្ជាក់លម្អិតពីលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតក្រុម អាណត្តិដែលធ្វើគម្រោង រចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកក្រុម និងការកំណត់ពីលេខាធិការដ្ឋានក្នុងក្រុមការងារ។
បណ្តាអ្នកការពារសិទ្ធិពីអង្គការ ស្ថាប័ន ឬឯកត្តជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងក្រុមការងារ សូមមេត្តាទាក់ទងលោក Daniel MATTES មន្រ្តីសម្របសម្រួលផ្នែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អវតក តាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ mattes.daniel@eccc.gov.kh។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.