កញ្ញា Dovile Grickeviciute


កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ កញ្ញា Dovile Grickeviciute ជាបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីប្រទេសលីទុយអានី បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់។ គោលបំណងនៃការមកទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីស្វែករកឯកសារ ព្រមទាំងសម្ភាសមន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ការងារសរសេរនិក្ខេបបទរបស់កញ្ញាទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម៕


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.