ឱកាស ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ សរសេរ សារណា ពី មជ្ឈ មណ្ឌល តម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


ឱកាស ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ សរសេរ សារណា ពី មជ្ឈ មណ្ឌល តម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ម.ត.ឯ.ច.) 

បើក ទទួល ពាក្យ ពី ថ្ងៃ នេះ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

សម្រាប់ ព័ត៌មាន ផ្សេង ៗ ទៀត ដើម្បី ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ និស្សិត គ្រប់ រូប អាច ចូល មើល ក្នុង គេហ ទំព័រ របស់  មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា និង ទំនាក់ ទំនង មន្ត្រី គម្រោង ឬ ទាក់ ទង មក យក ពាក្យ ដោយ ផ្ទាល់ នៅ  ទី តាំង របស់ មជ្ឈ មណ្ឌល ។

គេហ ទំព័រ ៖  www.ldc-eccc.gov.kh

ហ្វេសបុគ ៖ www.facebook.com/LDCeccc

អ៊ីមែល ៖ sopheaktr@gmail.com

អាសយដ្ឋាន ៖  អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ១២០៣០៦

Download Application


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.