សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃលើគម្រោងកែសម្រួលកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត (Virtual Tribunal)


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃលើគម្រោងកែសម្រួលកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត (Virtual Tribunal)

មជ្ឈមណ្ឌល បានរៀបចំឯកសារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកជំនាញICT បំពេញដើម្បីចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ និងមានដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃ ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង៣:០០រសៀល ឬអាចស្វែករកបានលើគេហទំព័រ www.ldc-eccc.gov.kh ឬ Facebook Page: www.facebook.com/LDCeccc ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណើ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៩:៣០ ព្រឹក។

Download Announcement

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.