ជំនួបពិភាក្សារវាង​ជំនួយការស្ថានទូតជប៉ុន លោក អាគីណូរី អ៊ីម៉ាដា នឹងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់


នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកស្រីប្រធាន និងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានជួបជាមួយជំនួយការស្ថានទូតជប៉ុន លោក អាគីណូរី អ៊ីម៉ាដា ដើម្បីពិភាក្សាអំពី កិច្ចសហការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងពេលវេលាកន្លងមក និងទៅអនាគត។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.