សាលាក្តីទូរនិម្មិតកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត ផ្តល់នូវព័ត៌មានយ៉ាងទូលំលាយលើសំណុំរឿង ០០១ ដែលរួមមានលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេច ការពណ៌នាពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិចារឹក ព្រមទាំងវីដេអូនៃសវនាការ៖

 • • ព័ត៌មានអំពី អ.វ.ត.ក និងកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត
 • • អត្ថបទទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងមន្ទីរ ស-២១ ក្នុងនោះមានរូបថត ឯកសារ និង សម្ភារៈផ្សេងៗ
 • • ទិន្នន័យ នៃឯកសារតុលាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដែលមានលក្ខណៈសាធារណៈ
 • • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាន រូបថត និងវីដេអូសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ បានបន្ស៊ីឲ្យត្រូវនឹងប្រតិចារឹក
 • • ឯកសារយោងនៃច្បាប់ និងសទ្ទានុក្រមនៃពាក្យច្បាប់
 • • លក្ខណៈមូលដ្ឋាន និងមុខងារសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ
 • • ការប្រមូលផ្តុំនៃឯកសារតុលាការ រួមមាន ឯកសារយោងនៃច្បាប់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការ កំណត់ត្រាតុលាការ និងឯកសារមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ
 • • ការប្រមូលផ្តុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសំណុំរឿង ០០១
 • • ប្រវត្តិសង្ខេបនៃបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងសំណុំរឿង ០០១
 • • ប្រតិទិន (ស្ថិតក្នុងដំណើរការ) ដែលមានទម្រង់ជាកាលបរិច្ឆេទចាប់ពីការកកើតរបស់ អ.វ.ត.ក។ ព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃនីមួយៗ របស់ អ.វ.ត.ក អាចបង្ហាញដោយការចុចលើប៊ូតុងបរិច្ឆេទជាក់លាក់។
 • • ផែនទី តំបន់ ព្រឹត្តិការណ៍ និងភស្តុតាងក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម។

អ្វីទៅជាកម្មវិធីសាលាក្តីទូរនិម្មិត?

 • • ជាបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសារដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ដែលជាគន្លឹះរបស់កេរតំណែលឌីជីថលរបស់ អ.វ.ត.ក
 • • ផ្ទុកព័ត៌មាន និងអត្ថបទអំពីខ្មែរក្រហម និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក
 • • លក្ខណៈសម្បូរបែបដែលតម្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹង ការសិក្សា អាយុ ជំនាញ ដូចជា អ្នកស្រាវជ្រាវ មេធាវី អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អ្នកអប់រំ សិស្ស និង ជាតិសាសន៍នានា
 • • ការចងក្រងទាំងនេះ ជាជំនួយដល់ការផ្តល់នូវដំណើរការយុត្តិធម៌របស់ដៃគូនានា
 • • ជាប្រភេទកម្មវីធី web application ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេស និង ខ្មែរ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក នៃ ម.ត.ឯ.ច​ ព័ត៌មាន