ជំនួបពិភាក្សារវាង​ជំនួយការស្ថានទូតជប៉ុន លោក អាគីណូរី អ៊ីម៉ាដា នឹងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់

2020-10-05 09:18:08