ក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាក់ស្តែងលើការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក.


នៅថ្ងៃសុក្រ ១០ កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានផ្តល់កិច្ចសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណសារ (ក.ប.ប.) ក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាក់ស្តែងលើការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក.។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.