មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។


ថ្ងៃអង្គារ ទី១១កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។
- វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប្រសូត្រ មានសិស្សចូលរួម៧៧០នាក់
- វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែនកំពង់ចក មានសិស្សចូលរួមចំនួន៨០០នាក់
- វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្វាយជ្រំ មានសិស្សចូលរួម៣០០នាក់

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប្រសូត្រ

វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប្រសូត្រ

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែនកំពង់ចក

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែនកំពង់ចក

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្វាយជ្រំ

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្វាយជ្រំ


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.