មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តតាកែវ។


ថ្ងៃអង្គារ ទី ១២រោច ខែបុស្ស ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅវិទ្យាល័យចំនួន២ក្នុងខេត្តតាកែវ។ វិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទី មានសិស្សចូលរួមចំនួន ២៥០នាក់ ដឹកនាំដោយលោក អ៊ួង ច័ន្ទស៊ីវុត្ថា នាយកវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទី និងវិទ្យាល័យសម្តេចឪ មានសិស្សចូលរួមប្រមាណ ១៥០នាក់។

Samdach Ov high school

Samdach Ov high school

Samdach Ov high school

Bunrany HunSen Bati High School

Bunrany HunSen Bati High School

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.