គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ម.ត.ឯ.ច.​ បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងនៅវិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង


មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចុះឧទ្ទេសនាមនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាននិស្សិត និងសមណនិស្សិតចូលរួមចំនួន១៥០នាក់ និងនៅវិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ដែលមានសិស្សចូលរួមចំនួន១៥០នាក់ផងដែរ។
ថ្ងៃច័ន្ទ ៧រោច ដល់ថ្ងៃសុក្រ ១១រោច ខែកក្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.