គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ម.ត.ឯ.ច. បានធ្វើសកម្មភាពឧទេ្ទសនាម នៅខេត្តកំពង់ចាម


១. មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តកំពង់ចាម មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោក តាយ ណារិន នាយករងមជ្ឈមណ្ឌល និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ រួមទាំងគរុសិស្សចូលរួមចំនួន៩៥នាក់ 
២. វិទ្យាល័យតេជោ ហ៊ុន សែន បឹងកុក មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោក មាស សុខខេង នាយករង និងមានសិស្សចូលរួមចំនួន១៦៦នាក់ 
៣. វិទ្យាល័យព្រះសីហនុ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដោយលោក ថាវ សុខផល នាយកវិទ្យាល័យ និងមានសិស្សចូលរួមចំនួនប្រមាណ១០០០នាក់។

មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តកំពង់ចាម

មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តកំពង់ចាម

មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តកំពង់ចាម

វិទ្យាល័យព្រះសីហនុ

 វិទ្យាល័យតេជោ ហ៊ុន សែន បឹងកុក

 វិទ្យាល័យតេជោ ហ៊ុន សែន បឹងកុក


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.