គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច. នៅវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ និងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាសាខាខេត្តកំពង់ធំ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់បានចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មានអំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌល និងវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវអំពីឯកសារកេរតំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់និស្សិត ៨២ នាក់នៅវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ និងនិស្សិត ៦៣នាក់ នៅសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាសាខាខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក ណេន ចិន្តា នាយកសាខា សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាផងដែរ។

 

 

 

 

 

 


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.