គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ការបញ្ជ្រាបព័ត៌មាន នៅខេត្តស្វាយរៀង អំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌល និងសំណុំឯកសារស្រាវជ្រាវ ដែលមាននៅម.ត.ឯ.ច.


ថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រី ជា សាវ៉ុន ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះបញ្ជ្រាបព័ត៌មានអំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌល និងសំណុំឯកសារស្រាវជ្រាវ ដែលមាននៅម.ត.ឯ.ច. ជូនដល់សិស្សនៃវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន១៥០០នាក់ គរុសិស្សនៃសាលាគរុកោសល្យខេត្តស្វាយរៀងចំនួន១២០នាក់ សិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ចេក ចំនួន១៥០នាក់ និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន១៥៤នាក់ ដើម្បីបានជ្រាប និងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃក្រោយ។

វិទ្យាល័យស្វាយរៀង

វិទ្យាល័យស្វាយរៀង

គរុកោសល្យខេត្តស្វាយរៀង

គរុកោសល្យខេត្តស្វាយរៀង

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចេក

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចេក

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.