ទទួលស្វាគមន៍មន្រ្តីផ្នែកបណ្ណសារដ្ឋានសាលាក្តីខ្មែរក្រហម មានលោក ស៊ុន រ៉ាដា និងលោកស្រី Rosa


ទទួលស្វាគមន៍មន្រ្តីផ្នែកបណ្ណសារដ្ឋានសាលាក្តីខ្មែរក្រហម មានលោក ស៊ុន រ៉ាដា និងលោកស្រី Rosa ដែលទើបតែផ្លាស់ជំនួសលោកស្រី Birhane Wossen RETA ជាការធ្វើទស្សនកិច្ច និងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការងារតម្កល់ និងថែរក្សាឯកសារ នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។


ឯកសារច្បាប់


សកម្មភាព


អ្នកទស្សនា


វីដេអូ

បទបង្ហាញពី ម.ត.ឯ.ច.


សកម្មភាពការងាររបស់ ម.ត.ឯ.ច.(LDC)


អំពី ម.ត.ឯ.ច.