គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំ These web pages are in development process


ឯកសារច្បាប់អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការរវាង អ.វ.ត.ក.(តំណាងដោយឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី) និង ម.ត.ឯ.ច. តំណាងដោយឯកឧត្តម ច័ន្ទ តានី រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ១៨តុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។


អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ និងថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥។​ ព័ត៌មាន