អគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ជាប់អគារមិត្តភាព(ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)


Building of Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Will Move to New Location, Russian Federation Street, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Near Friendship Building (Office of the Council of Ministers)


ឯកសារច្បាប់អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង អ.វ.ត.ក (តំណាងដោយឯកឧត្ដមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល) និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យ (តំណាងដោយឯកឧត្តមចាន់ថននីរដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ។

ជាភាសាខ្មែរ


អនុក្រឹត្យលេខ 159 ចុះថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងអង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា


ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 និងថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015។​ ព័ត៌មាន